4 misstag som kan döda din affärsmodell

Att bygga en framgångsrik verksamhet är en mångfasetterad utmaning. Det är lätt att missa avgörande perspektiv. Vi ser att det sker onödigt ofta. Här pekar vi på fyra fatala misstag som du bör se upp med. Texten bygger på tankar från Benson Garner, och hjälper dig att göra missarna mindre och hanterbara – inte dödliga.

1Modellen löser ett irrelevant kundbehov

Din affärsmodell bygger på ett värdeerbjudande som löser ett problem eller fyller ett behov som kunden inte upplever som tillräckligt värdefullt. En missmatch mellan produkt och marknad helt enkelt. Det kan tyckas grundläggande att bygga sin affärsmodell kring en produkt som matchar kundens behov, hur svårt kan det vara? Så varför händer det om och om igen?
Denna fallgrop hamnar man i då fokus varit alltför stort på produkten, tjänsten, tekniken eller funktionerna. En affärsutvecklare måste i första hand fokusera på vad kunden vill vinna och uppleva. Vad vill hen åstadkomma?
Din produkt eller tjänst ska underlätta där kundens utmaning är som störst.
När du verkligen förstått vad som betyder mest för dina kunder, försäkra dig om att ditt erbjudande skapar betydande fördelar. Vad gör min produkt eller tjänst för min kund, rent konkret? Vad vinner dom på att välja det jag erbjuder? Vinsten måste vara betydande för att din affärsmodell och din verksamhet ska bli framgångsrik.

2Modellen är bristfällig

Att hitta lösningar som underlättar din kunds utmaningar är väsentligt men inte tillräckligt. Affärsmodellen måste också designas för att stödja värdeerbjudandet i sin helhet.
En uppenbar brist är när affärsmodellens värdeerbjudande generar mer kostnader än intäkter. Svårt att tro, men detta misstag sker ofta. Det är lätt att välja fel prismodell eller underskatta kostnaderna som kommer med nödvändiga aktiviteter, resurser eller partnerskap för att kunna leverera tjänsten.
Det är lika viktigt att trimma de kanaler som ska kommunicera och leverera värdeerbjudandet till kunden. Om kunden inte förstår vad de vinner eller var de kan hitta det så är det helt värdelöst, eller hur?
En annan avgörande aspekt är förmågan att etablera bra kundrelationer. Modellen ska försäkra att du kan upprätthålla och få din kundbas att växa.

3Att underskatta yttre hot

Låt oss nu titta på vad som kan hota din affärsmodell utifrån. Det första vi tänker på är naturligtvis konkurrenterna. En svår utmaning är tex att få kunder om man konkurrerar mot en affärsmodell som bygger på att låsa in kunder såsom Apple gör med sina produkter Förändringar i omvärlden såsom ny teknik, nya regelverk, samhälleliga och kulturella trender mm kan ha stor påverkan på lönsamheten i din affärsmodell både på kort och lång sikt.
Det gäller att ha ett finger i luften och regelbundet skanna av och uppdatera dina affärsmodeller. Dina kunders behov lär förändras över tid och i takt med det bör även ditt erbjudande.

4Undermåligt genomförande

Här kommer det sista avgörande steget för att inte snubbla på mållinjen. Först och främst; det är avgörande att ni har gemensam bild av affärsmodellen och hur den ska exekveras. Alla måste vara med och verka i samma riktning. Affärsmodellen är inte framgångsrik om din organisation saknar rätt resurser i form av teknik, kompetens, kapital och ledarskap.
Trots starkt fokus på kunden, glöm inte den egna verksamheten! För att i längden kunna erbjuda värde för din kund, behöver du en affärsmodell som samtidigt skapar värde för din verksamhet. Båda ska växa och i en lyckad modell berikar de varandra.
Vi utbildar i affärsmodellering och vi faciliterar workshops där ledningsgrupper bygger framtidens affärsmodeller. Vill ni ha stöd i ert affärsutvecklingsarbete?

4 avgörande framgångsfaktorer för framtidens verksamheter

Mattias Tronje, framstående förändringsledare och tidigare rektor för utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare listar fyra av företags och organisationers idag största utmaningar, samt vilka faktorer som är avgörande för att vara framgångsrik över tid.

Utmaningar

  1. Vi lever i en tid av snabba förändringar med nya förutsättningar. Trögrörliga strukturer kan förlama organisationer och individer med frustration och stress som konsekvens.
  2. Vi har svårt att se helheter och hur verksamheten hänger ihop som ett ekosystem vilket ofta leder till suboptimering.
  3. Traditionellt ledarskap leder ofta till hierarkier som kan begränsa individens möjlighet att använda större del av sin potential och också att kunna ta ett större ansvar.
  4. Rörligheten på dagens marknadsplats kräver att organisationer kan se sig själva från utsidan in, istället för från insidan ut.

Framgångsfaktorer

  1. Motverka komplexitet: Bryt ned projekt/förändringar i små delar. Prioritera mellan delarna och arbeta i korta iterationer med tydligt fokus på att leverera delmängder av det tänkta värdet/ förändringen. Skapa ett kontinuerligt lärande och uppdatera prioriteringar och planer utifrån nyvunna kunskaper.
  2. Skapa gemensamma bilder av helheten: Använd övergripande beskrivningar av värdeflöden och vilka verksamhetsförmågor som används var i flödet för att beskriva hur verksamheten hänger ihop och samverkar. Zooma in i de delar som ska förändras/utvecklas och beskriv dem till den nivå som behövs för att skapa samsyn och möjlighet till utveckling. Inte mer.
  3. Led genom delegation: Skapa en struktur där vem som ansvarar för vad är tydligt. Öka delegationen av ansvar och befogenheter successivt. Uppmuntra och följ samverkan mellan samverkande funktioner. Tro på människors vilja att ta ansvar och gör inget som andra kan göra själva. Hjälp dem att växa i sin uppgift genom tydlighet och steg-för-steg öka deras egen förmåga.
  4. Etablera kundperspektiv: Återkom hela tiden till hur verksamheten fungerar och levererar ur ett kundperspektiv. Låt det influera vad som skall prioriteras och hur förändring/utveckling skall drivas.

Utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare ger dig förmågan att hantera din verksamhets utmaningar Du får verktyg och metoder som gör dig trygg i rollen som analytiker och utvecklare av processer och arbetssätt.

Som certifierad verksamhetsutvecklare kan du:

Driva en verksamhetsutveckling som möjliggör för dig att kontinuerligt förändra och förbättra din organisation utifrån kunder, medborgare eller brukares förändrade behov.
Arbeta med verksamhetsutveckling som erbjuder ökad möjlighet till samsyn genom att använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet för ökad organisatorisk integration.
Lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens, i allt snabbare takt, förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
Leda genom samarbete och samsyn över organisatoriska gränser och som erbjuder stegvis realisering av förändring, kontinuerligt lärande och planering baserat på nyvunna kunskaper.
Tillvaratagande av individens potential genom dennes frihet, ansvar och befogenheter respekteras.

Mattias Tronje

Mattias Tronje utvecklar verksamheters förmåga att leverera kundvärde. Han har verkat som som utvecklingschef, projektledare och arbetar nu som coach, verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare, lärare och förändringsledare.
Själv kallar han sig Changemaker vilket sammanfattar de förmågor Mattias bidrar med för att levererar värde i förståelse och ökad medvetenhet i transformation av kundens arbetssätt och förmågor.

IRM utbildar Skatteverket i Tjänstedesign

Sedan i våras har 76 av Skatteverkets medarbetare gått IRMs kurs Tjänstedesign. Ann Ervik från IRM och Martin Waligorski har under 3 dagar gett deltagarna metoder och verktyg för att ta sig hela vägen från att kunna förstå kundbehovet till att utveckla idéer, skapa och testa prototyper samt initiera och genomföra nödvändig verksamhetsutveckling. Kursen består till stor del av övningar som varvas med teori. En av de mest uppskattade övningarna handlar om att ”Timeboxa”. Det är en metod som gör att man ökar det kreativa flödet samt åstadkommer mycket på kort tid.