4 avgörande framgångsfaktorer för framtidens verksamheter

Mattias Tronje, framstående förändringsledare och tidigare rektor för utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare listar fyra av företags och organisationers idag största utmaningar, samt vilka faktorer som är avgörande för att vara framgångsrik över tid.

Utmaningar

  1. Vi lever i en tid av snabba förändringar med nya förutsättningar. Trögrörliga strukturer kan förlama organisationer och individer med frustration och stress som konsekvens.
  2. Vi har svårt att se helheter och hur verksamheten hänger ihop som ett ekosystem vilket ofta leder till suboptimering.
  3. Traditionellt ledarskap leder ofta till hierarkier som kan begränsa individens möjlighet att använda större del av sin potential och också att kunna ta ett större ansvar.
  4. Rörligheten på dagens marknadsplats kräver att organisationer kan se sig själva från utsidan in, istället för från insidan ut.

Framgångsfaktorer

  1. Motverka komplexitet: Bryt ned projekt/förändringar i små delar. Prioritera mellan delarna och arbeta i korta iterationer med tydligt fokus på att leverera delmängder av det tänkta värdet/ förändringen. Skapa ett kontinuerligt lärande och uppdatera prioriteringar och planer utifrån nyvunna kunskaper.
  2. Skapa gemensamma bilder av helheten: Använd övergripande beskrivningar av värdeflöden och vilka verksamhetsförmågor som används var i flödet för att beskriva hur verksamheten hänger ihop och samverkar. Zooma in i de delar som ska förändras/utvecklas och beskriv dem till den nivå som behövs för att skapa samsyn och möjlighet till utveckling. Inte mer.
  3. Led genom delegation: Skapa en struktur där vem som ansvarar för vad är tydligt. Öka delegationen av ansvar och befogenheter successivt. Uppmuntra och följ samverkan mellan samverkande funktioner. Tro på människors vilja att ta ansvar och gör inget som andra kan göra själva. Hjälp dem att växa i sin uppgift genom tydlighet och steg-för-steg öka deras egen förmåga.
  4. Etablera kundperspektiv: Återkom hela tiden till hur verksamheten fungerar och levererar ur ett kundperspektiv. Låt det influera vad som skall prioriteras och hur förändring/utveckling skall drivas.

Utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare ger dig förmågan att hantera din verksamhets utmaningar Du får verktyg och metoder som gör dig trygg i rollen som analytiker och utvecklare av processer och arbetssätt.

Som certifierad verksamhetsutvecklare kan du:

Driva en verksamhetsutveckling som möjliggör för dig att kontinuerligt förändra och förbättra din organisation utifrån kunder, medborgare eller brukares förändrade behov.
Arbeta med verksamhetsutveckling som erbjuder ökad möjlighet till samsyn genom att använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet för ökad organisatorisk integration.
Lättrörligt och kontinuerligt förändra och förbättra verksamhetens förmåga att realisera organisationens, i allt snabbare takt, förändrade verksamhets- och affärsstrategier.
Leda genom samarbete och samsyn över organisatoriska gränser och som erbjuder stegvis realisering av förändring, kontinuerligt lärande och planering baserat på nyvunna kunskaper.
Tillvaratagande av individens potential genom dennes frihet, ansvar och befogenheter respekteras.

Mattias Tronje

Mattias Tronje utvecklar verksamheters förmåga att leverera kundvärde. Han har verkat som som utvecklingschef, projektledare och arbetar nu som coach, verksamhetsarkitekt, verksamhetsutvecklare, lärare och förändringsledare.
Själv kallar han sig Changemaker vilket sammanfattar de förmågor Mattias bidrar med för att levererar värde i förståelse och ökad medvetenhet i transformation av kundens arbetssätt och förmågor.