IRM ställer sig bakom digitaliseringskonsultbranschens färdplan för att nå fossilfrihet

IRM har tillsammans med ett stort antal branschkollegor ställt sig bakom den färdplan som tagits fram inom ramen för ett Fossilfritt Sverige. Färdplanen har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport.

Vi uppmanar regeringen att vidta följande sju åtgärder: 

  1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
  2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier
  3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leveratörer av fossilfria lösningar
  4. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet
  5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
  6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
  7. Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation.

-Rätt använd kan digitaliseringen leda till systemskiften som drastiskt minskar utsläppen. Nu gäller det att politikerna skapar rätt förutsättningar som möjliggör nya affärsmodeller och ser till att kraften i digitaliseringen utnyttjas på ett optimalt sätt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

-Det är fantastiskt att branschens ledande experter samlats för att genomföra detta projekt. Det har varit en spännande resa under ett års tid. Vår bransch har tagit fram en banbrytande färdplan som hela 97 procent av referensgruppen har ställt sig bakom. Vi är redan 33 företag som kommer att jobba för att leverera smarta innovativa lösningar för globalt hållbar fossilfrihet, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för digitaliseringskonsultbranschens färdplan.

En stor utmaning är att, till exempel optimering av enskilda produkter är enklare att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, än de större, transformativa systemförändringarna. De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder som ofta bygger på att olika departement, myndigheter och sektorer samarbetar på sätt som sällan sker idag, säger Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom.

Digitaliseringskonsulterna förbinder sig själva att:

  1. Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045
  2. Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
  3. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions)

Branschkollegor som tillsammans färdigställt och skrivit under färdplanen: 

Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB och Usify AB.

Läs mer om Fossilfritt Sverige och vår färdplan:

http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-digitaliseringskonsultbranschen/