Vad är Business Agility?

Med Business Agility avser vi ett företags eller en organisations förmåga att snabbt anpassa sig till marknads- och omvärldsförändringar på träffsäkra och kostnadseffektiva sätt. Det är ett sätt att utveckla en verksamhet, att leda en organisation eller en grupp medarbetare, och att tillvarata kunskap.

Tre grundstenar

Det agila företaget vilar på tre grundstenar; utveckling av kollektiv intelligens, hypotesdriven utveckling och agilt ledarskap. I mötet dem emellan formas kultur och struktur.

Kollektiv intelligens

Kollektiv intelligens uppstår i olika grad i då individer samarbetar i grupp för att lösa uppgifter. I organisationer och verksamheter verkar individer och grupper i komplexa sammanhang där lärande, återkoppling och intelligenta prestationer är en förutsättning för framgång. Denna intelligens ska inte ses som ett tillstånd, på det sätt som en individs intelligens kan uppmätas, utan som resultatet av den process där individer mer eller mindre framgångsrikt samarbetar. Utveckling av kollektiv intelligens skapar förutsättningar att tillvarata, integrera och kapitalisera på en mångfald av perspektiv och möjliggöra distribuerat beslutsfattande och genomförande.

Philip Runsten och Andreas Werr myntade begreppet kollektiv intelligens i boken ”Kunskapsintegration”. Författarna definierar begreppet på så här: 

”En process i vilken ett antal interagerande individer, i en given situation, integrerar sina tillgängliga individuella kunskapsresurser, för att tolka och övervinna mångtydiga utmaningar, genom att använda en blandning av delat abstrakt tänkande och koordinerande handlingar ” 

Agilt ledarskap

Det agila ledarskapet är en process, eller interaktion, mellan ledare och ledda där de ledda har inflytande. Det agila ledarskapet är en förutsättning för att skapa en kultur som präglas av nyfikenhet, experiment och lärande.

I en agil organisation är de ledda inte passiva utan i allra högsta grad delaktiga i att skapa ledarskapet. Ledarskapet blir därigenom till och utvecklas i och med den relation av ömsesidig påverkan mellan ledda och ledare. Växelverkan mellan ledare och ledda gynnar i sin tur den kollektiva intelligensen. Vi kan genom den växelvisa påverkan ta del av hela organisationens potential. 

Det agila ledarskapet behöver finnas i olika former och funktioner, såsom i ledningen av mig själv som individ, coachen som individer och team att lära och växa, mentorn som fungerar som lärare och i det formella chefskapet. 

I grunden baserar vi det agila ledarskapet, oavsett form och funktion, i självledarskap.

Hypotesdriven utveckling

Hypotesdriven utveckling är en av förmågorna för att nå Business Agility. Namnet leder oss direkt in på vad det handlar om, nämligen att driva sin utveckling utifrån en hypotes. Hypotesdriven utveckling sker på strategisk, taktisk och operativ nivå. Det behöver inte vara synonymt med strategisk, taktisk och operativa nivåer i en organisationsstruktur, men det kan vara det. Självklart kan det vara ett team, med alla ingående kompetenser, som hanterar samtliga nivåer.  

Vad är det då för hypotes och utveckling vi menar? Utvecklingen handlar i grunden om att utveckla befintliga eller nya värdeerbjudanden. Detta omfattar affärs-, verksamhet och IT-utveckling/digitalisering. Vi utgår från ett kund- eller brukarperspektiv i konsumtionen eller användningen av våra tjänster och produkter.  Och vi formulerar således hypotesen utifrån våra antaganden om kundens eller brukarens önskemål kring dessa.

Poängen med Business Agility

Business Agility bygger de förmågor som vi ser många aktörer, såväl inom privat som offentlig sektor, ha behov av. De förmågor vi syftar på är att:

  • snabbt kunna svara på marknadsförändringar där vi anpassar oss för att dra nytta av nya möjligheter med innovativa affärslösningar
  • kunna omvandla marknadsstörningar till konkurrensfördelar som leder till hållbar lönsamhet och ett backstage som följer marknadsförväntningarna
  • genom kundåterkopplingsdriven affärs- och verksamhetsutveckling stänga leveransgapet mellan kundförväntningar och leveransförmågan
  • skapa direkt koppling och återkoppling mellan företagets strategiska hypoteser och det operativa genomförandet för att snabbt kunna anpassa riktningen
  • ta tillvara på anställdas engagemang och potential för att få ut mer av den och skapa möjlighet till låg personalomsättning
  • främja en adaptiv organisationskultur som är motståndskraftig över tid och förändrade förutsättningar.

Är detta förmågor din organisation vill träna upp? Kontakta oss!

Maxad endagskurs i Vintergatan!

För dig som vill se poängen med Vintergatan innan du testar den i din egen verksamhet.