Informationsarkitekturens mörka materia; all den information som inte finns i databaser

En stor mängd av den information som hanteras i en organisation finns inte strukturerad i tabeller, databaser eller liknande. Oftast är det frågan om text men kan också vara bild, ljud, video eller kombinationer av format. Det vill säga allt sådant som brukar kallas ”ostrukturerad” information. Hur kan vi identifiera och hantera detta? 

Informationsarkitekturens mörka materia

Om vi på allvar vill stödja informationshanteringen i en verksamhet så måste vi börja intressera oss för all den så kallade ”ostrukturerade” information som finns i organisationen. Den är en mycket stor mängd av den totala informationsmängden, men hittills har inte många intresserat sig för detta. Det är på så sätt att likna vid en mörk materia för oss. Den finns där och den är viktig, men vi vet inte mycket om den och vi låtsas att den inte finns. 

Det vi kallar ”ostrukturerad” information är egentligen inte alls ostrukturerad

För att kunna hantera något så behöver vi först identifiera vad det är vi ska hantera. Vilka enheter pratar vi om? Ett fruktbart sätt att se på informationen i en organisation är att se den som olika dokument. Ett dokument i denna mening är en artefakt som bär information av något slag, och som vi väljer att se som en sammanhållen enhet. Det är naturligt att varje organisation har mycket information i form av sådana enheter av information. Avtal, polices, produktblad, villkorstexter, ritningar, modeller, powerpointpresentationer, bilder, böcker, videoinspelningar, blogginlägg, bilder, reklam- och informationsmaterial, scheman, utbildningsmaterial, broschyrer, specifikationer, offerter, fakturor, rapporter, prognoser, epostmeddelanden, med flera. Jag väljer här att kalla alla dessa saker för dokument.

Det viktiga är att ett sådant dokument omfattar det man vill se och hantera det som en helhet, det vill säga att varje del av innehållet i dokumentet får en mening av det sammanhang som dokumentet utgör. Ett dokument är alltså inte en godtycklig paketering av data eller information. Lika lite som en roman bara är ett antal ord, eller en bild endast ett antal pixlar. Helheten är mer än summan av delarna. Detta är mycket viktigt, och något som ofta förbises av alla oss som är vana vid de uppstyckade data som finns i databaser.

Ofta har man kallat den information som finns i dokument av olika slag för ostrukturerade data för att skilja den från det som finns i databaser, som man då menar är strukturerad. Jag hävdar att detta är fel. Data eller information i ett dokument är nästan alltid extremt strukturerad. Du kan ju inte skaka om innehållet så att alla bokstäver, meningar, stycken blandas utan att dess mening går förlorad.

Informationen i dokument är alltså också strukturerad, fast på ett helt annat sätt än informationen i en databas.

Men informationen i en databas kan faktisk också ses som dokument. Där finns kundposter, avtal, offerter, produkter. Varje sådan post är vanligen mer än en post i en tabell. En faktura till exempel är mer än den databaspost som representerar fakturahuvudet, den inkluderar även fakturaradernas databasposter. Dokument är således att se som en betydelsebärande helhet av information, oavsett hur det lagras.

Man kan dock tänka sig alternativa beteckningar. Ibland kallar man detta för informationsobjekt, de enheter av information som man kan betrakta som meningsfulla enheter. Jag använder här termen ”dokument” för att jag tycker att den är mer konkret. När man hanterar innehåll på webbplatser kallas innehållet för ”content”, och kanske kan man då kalla dessa enheter av information man hanterar för content objects (innehållsobjekt)?

I vilket fall som helst, vad vi än kallar det för, det jag väljer att kalla för dokument, är det viktiga objekten för all informationshantering i våra verksamheter.

Vem hanterar dokument?

Förr fanns alla dokument i fysisk form på papper. Numera lagras och distribueras det mesta digitalt. Men fortfarande har dock försäkringsbolag och myndigheter kvar hyllkilometrar av papper, vilka är arkiverade i bergtunnlar. Men övergången till digital hantering betyder inte att dokumenthantering har försvunnit. Tvärtom! Mängden av dokument har bara ökat och behovet av hantering är minst lika stor som förut. Skillnaden är bara att de flesta nya dokument är digitalt lagrade.

Det finns yrkesgrupper som traditionellt har administrerat denna flod av dokument. Det finns bibliotekarier och det finns arkivarier. Dessa har alltid funnits. Sedan har det tillkommit de som arbetar med innehållet på stora webbplatser. Det de gör brukar kallas för Information Architecture då det handlar om strukturen, och Content Management då det handlar om själva innehållet. Några av dessa har intresserat sig för det bakomliggande, det vill säga inte bara det innehåll som finns på en viss webbplats utan för mer eller mindre allt material som innehåller information i en verksamhet. Det brukar då ibland benämnas Enterprise Information Management eller Enterprise Content Management.

Var kommer vi informationsarkitekter in?

Vi som tillhör den stam av informationsarkitekter som ursprungligen kommer från databasdesign och datamodellering har i ringa utsträckning brytt oss om dokumenthantering. De som också kallar sig för informationsarkitekter men som kommer från, och ingår i, skaran av UX:are (User Experience- specialister) har mest intresserat sig för strukturen på en webbsida eller liknande. Men som sagt; vissa av dessa har börjat intressera sig för en verksamhets hela dokumentflora och kallar då området för Enterprise Information Management. Fast de kallar det ofta inte för dokument utan det mer neutrala ”content”.

Men jag tycker att det är dags att ändra på detta. Låt oss se informationsarkitekturområdet i hela dess bredd, att vi intresserar oss för de strukturer som behövs för att hantera all slags information i en verksamhet, oberoende av struktur eller media.

Det är därför jag skriver denna artikel om hur vi kan hantera dokument.

Olika perspektiv på dokumenthanteringen

Om man studerar området dokumenthantering så ser man snart att det finns olika perspektiv. Olika yrkesgrupper har haft olika roller vad beträffar hanteringen av dokument och har därmed utvecklat sin egen apparat av begrepp och praxis.

Jag tror att de vanligaste perspektiven är följande:

 • Informationsanvändning och användbarhet
  Hur blir de strukturer av innehåll vi bygger i olika sammanhang, till exempel på webbplatser, användbara för de som behöver informationen.
 • Informationssökning
  Hur kan användare hitta och komma åt de dokument de behöver (index, söksystem, taggar, klassificering).
 • Dokumenthantering
  Hur kan vi hantera dokumenten under hela deras livscykel (versioner, varianter, mallar).
 • Systemperspektiv
  Vilka applikationer hantera dokumenten och hur är hanteringen integrerad (HR-system, ekonomisystem, workflow-system, dedikerade informationslager, arkivsystem, Content Management-system, med flera). Här fokuserar man på hur dokumenten flödar genom hela it-miljön.
 • Förmågeperspektiv
  Hur de olika dokumentflödena går mellan olika parter, interna och externa.
 • Processperspektiv
  Hur en viss process hanterar de dokument som den är beroende av eller producerar.
 • Organisation av kunskap
  Hur kan vi hantera dokument med tanke på organisation av den kunskap som de bär.
 • Informationssäkerhet
  Hur kan vi klassa dokument för krav på tillgänglighet, riktighet och konfidentialitet och hur kan vi se till att hantera de kraven (säkerhetsklassning av information).

Men var kommer då vi informationsarkitekter in? Informationsarkitektur handlar ju om att göra modeller och beskrivningar, och att använda dessa för att stödja olika aspekter av informationshanteringen. Jag menar att vi informationsarkitekter behöver stödja alla dessa perspektiv. Det vi bidrar med är att skapa modeller och beskrivningar för de strukturer som behövs för att hantera dokument och att använda dessa modeller och beskrivningar för att guida hela organisationen med detta.

Stödförmågor för hantering av dokument

Varje organisation behöver generella förmågor eller funktioner för att hantera dokument och informationsobjekt av olika slag. De är stödförmågor eftersom de är till stöd för andra förmågor. De tillhandahåller generella verktyg och funktioner.

Denna typ av verksamhetsförmågor brukar ofta ses som tekniska förmågor eftersom varje funktion ofta kräver en viss typ av it-stöd. Men jag menar att det är fel. Som alltid handlar förmågor om mycket mer än teknik, ty varje förmåga kräver förutom it-stöd även processer, rutiner, regler, kompetens, strategi, ledning med mera. En förmåga är alltid en egen liten specialiserad verksamhet med allt vad det innebär. Tekniken som behövs är en integrerad del av en förmåga.

Dessa förmågor är att betrakta som stödförmågor eftersom ingen av dessa är någon central förmåga hos en verksamhet, det vill säga det som är specifikt för en verksamhet. En stödförmåga är stöd till en eller vanligen flera av de centrala förmågorna. Man kan säga att stödförmågorna för dokumenthantering tillsammans utgör den infrastruktur som behövs för hantering av dokument och andra sammanhållna informationsobjekt. Även termen infrastruktur kopplas ofta ihop med teknik men det är förstås i detta fall mycket mera. Infrastruktur är helt enkelt den struktur som ligger under de andra i arkitekturen, det vill säga som de andra är beroende av.

Vilka är då alla dessa stödförmågor för hantering av dokument som vi som informationsarkitekter ska stödja? Här följer en genomgång av de förmågor, varje verksamhet behöver i någon form, som har med hantering av dokument att göra.

 • Stöd för samarbete
  Handlar om att utbyta information i form av meddelanden som alla kan ses som dokument av olika slag. De kan delas in i följande stödförmågor:
  • Stöd för kommunikation, intern och extern
   E-post, text- och röstmeddelanden med mera.
  • Stöd för möteshantering
   Mötesbokning, rumsbokning, videomöten med mera.
  • Stöd för hantering av sociala nätverk och delande av kunskap
   Bloggar, wikis, samarbetsytor, diskussionsforum etcetera.
 • Stöd för sökning och åtkomst till dokument
  Processande av sökfrågor, hantering av sökresultat, sökanalys och rapportering, hantering av sökindex.
 • Stöd för kunskaps- och informationshantering
  • Stöd för skapande av informationsobjekt
   Dokumentscanning, OCR-scanning, stöd för dokumentskapande, versionshantering, hantering av formulär med mera.
  • Dokumenthantering
   Dokumenthanteringssystem, ytor för olika team, nätverksdrives etcetera.
  • Organisering av dokument
   Kataloger, klassificering av dokument, taggning och indexering av dokument.
  • Informationssäkerhet
   Säkerhetsklassificering, autentisering, kryptering, rättighetshantering.
  • Livscykelhantering
   Arkivhantering, fysisk och digital dokumentförstöring etcetera.
 • Stöd för hantering av semantik
  • Stöd för vokabulärer
   Ordlistor, ämnesscheman, klassificeringsscheman, nyckelordlistor etcetera.
  • Stöd för representation och översättning av information
   Resurser för tolkning och översättning, mallar, scheman etcetera.
  • Hantering av dokumentmetadata
   Metadatamodeller, metadatalager. Metadata är av central betydelse för dokumenthanteringen. Därför handlar resten av artikeln om detta.

Alla verksamheter oavsett storlek behöver i princip dessa förmågor, men de är ofta i mindre organisationer så enkla att man typiskt inte tänker på att de finns. Men de finns egentligen alltid där, i någon form. Ofta är de rudimentära och outvecklade. Kanske det räcker, men i många fall behöver vi stärka dessa.

Dokumentmetadata

Hur behöver vi informationsarkitekter stödja dessa förmågor? En central aspekt är att ta fram en gemensam modell för dokumentmetadata. För att ha någon typ av ordning i floden av dokument behöver vi på något sätt tagga dessa med egenskaper. Detta för att kunna sortera, söka, strukturera och på andra sätt hantera dokumenten. Men då måste vi bestämma och definiera egenskaperna i fråga. Det kallas ofta för dokumentmetadata. Metadata definieras ”data som beskriver data”, i detta fall, data som beskriver dokument. Det handlar ju om data om dokumentet i fråga, till skillnad mot det data som finns i dokumentet.

Vi kan dela in dokumentmetadata i två kategorier. Generella metadata (Core Metadata) och Utökade metadata (Extended Metadata).
Generell dokumentmetadata är metadata som stödjer informationshantering tvärs över hela organisationen och som därmed måste finnas för alla dokument oavsett typ. Utökad dokumentmetadata är den metadata som varierar beroende på typ av dokument. Ofta beror det på de speciella behov en viss verksamhetsförmåga har för att kunna hantera sina speciella dokument.

Vad behöver vi metadata till?

Man kan säga att dokumentmetadata har fyra syften och behövs för att:

 1. identifiera olika dokument och skilja dem åt.
 2. stödja att vi kan söka och leta bland dokument för att hitta data och information.
 3. säkerställa tillbörlig åtkomst och användning av data och information i dokument.
 4. stödja hantering och administration av dokument över dess livscykel. 

Attribut för generella dokumentmetadata

För vart och ett av de syften som nämndes ovan kan man tänka sig ett antal metadata-attribut som behövs för att stödja just det syftet. Exakt vilka generella metadata-attribut man väljer att ha beror på organisationens art och behov och måste väljas av organisationen själv.

Nedan följer exempel på attribut för generella metadata för dokument som en organisation kan välja att ha. Dessa är sorterade efter vilket syfte de stödjer.

 • Syfte: Identifiera dokument och skilja dokument åt
  • Författare (Author)
   Möjliga värden kan ha en kontrollerad källa, en lista med namn. Den kan eventuellt stödjas av en lista med synonymer för olika skrivsätt. Exempel: ”Peter Tallungs”, ”P. Tallungs”, ”P.T:”. I det fall möjliga författare är samma som alla medarbetare så kan listan med möjliga värden hanteras av organisationens masterdata-funktion.
  • Titel (Title)
   Har regler för antal tecken, men inte någon kontrollerad källa för möjliga titlar.
  • Datum (Date)
   Datum då dokumentet skapades, eller blev färdigt.
  • Format (Format)
   Säger vilken form av data dokumentet innehåller och hur det är kodat.
   Bör ha en kontrollerad källa för möjliga värden.
   MIME är en allmänt förekommande standard som ofta används.
  • Utgivare (Publisher
  • Språk (Language
  • Version (Version
  • Serie: Namn och nummer (Series name and Number
  • Innehållstyp (Content Type)
   Kan ha en kontrollerad källa för möjliga värden att välja från och bör stödjas av en hierarkisk klassificeringsstruktur. Denna struktur är typiskt bred och grund.
 • Syfte: Söka dokument, och bläddra bland dokument
  • Land (Country)
  • Region (Region)
  • Sammanfattning (Abstract/Summary)
  • Nyckelord (Keywords)
   Kan ha en kontrollerad källa för möjliga värden som då bör hämtas från en organisationsgemensam ordbok, lämpligen en så kallad thesaurus. En sådan innehåller de termer som bör användas samt hur de relaterar till varandra inom organisationens domän. Observera att nyckelord inte är samma som ämne.
  • Ämne (Topic/Subject)
   Kan ha en kontrollerad källa för möjliga värden som då bör stödjas av en hierarkisk klassificeringsstruktur. Denna struktur är typiskt bred och grund.
  • Organisationsenhet (Business Function)
   Anger vilken organisationsenhet som ägde informationsobjektet då det lagrades. Bör ha en kontrollerad källa för möjliga värden alla organisationsenheter som organisationen har eller har haft historiskt. Uppsättningen av möjliga värden bör stödjas av en hierarkisk struktur som visar organisationens uppbyggnad både idag och historiskt. Det betyder att strukturen måste underhållas och uppdateras när organisationen ändras, men också att äldre strukturer måste bevaras. Strukturen är typiskt smal och djup.
 • Syfte: Åtkomst och användning
  • Auktoriserad av (Authorized By)
  • Åtkomsträttigheter (Access Rights)
   Vem som har rätt till, eller vilka rättigheter som krävs för att komma åt, ändra eller radera dokumentet.
  • Hemvist (Location)
   Vilken organisationsenhet eller befattning som har ansvar för dokumentet.
  • Användningshistorik (Use History)
   Vem som har använt dokumentet och när.
  • Offentlighetsstatus (Disclosure status)
   Om dokumentet är offentliggjort för tillfället, är avsett att offentlighetgöras i framtiden eller inte är avsett att offentliggöras.
   Möjliga värden är en flat lista med värden definierade av någon auktoritet i organisationen. Alla system inom organisationen bör ha samma uppsättning möjliga värden.
  • Offentlighetsstatus – reviderades – datum (Disclosure Review Date)
   Datum då offentlighetsstatus för dokumentet bestämdes eller ändrades.
 • Syfte: Hantering och administration
  • Post-id (Record Identifier)
   Id för dokument som lagras som poster i en databas.
  • Makuleringsdatum (Disposal Status)
   Datum då dokumentet ska makuleras.
  • Hanteringshistorik (Management History)
   Datum och åtgärd som har gjorts för hantering av dokumentet.
  • Bevarandeplan (Retention Schedule/Mandate)
   Plan eller beslut för hur dokumentet ska bevaras.
  • Bevarandehistoria (Preservation History)
   Datum och åtgärd som har gjorts för bevarande av dokumentet.
  • Aggregeringsnivå (Aggregation Level)
   I det fall dokumentet ingår i en hierarki av dokument, nivån i hierarkin detta dokument befinner sig i.
  • Relation (Relation)
   Namn på den hierarki detta dokument ingår i samt vilket närmast överliggande dokument detta dokument är en del av.

Exempel på utökade dokumentmetadata-attribut

Som sagt behöver specifika typer av dokument även specifika metadata-attribut. Projektdokument kan behöva attribut för projektnamn och typ av projektdokument. Epostmeddelande som ska sparas som allmänt tillgängliga behöver sändare, mottagare och så vidare.

Hur tar jag fram en metadatamodell för vår organisation?

Vilka metadata-attribut ska vi ha för organisationens dokument och vilka ska reglerna vara för varje attribut? Detta behöver varje organisation komma fram till. Det finns ingen ”one size that fits all”. Bästa sättet är att gå igenom de befintliga system som skapar eller hanterar dokument samt ett representativt urval av dokument av olika slag, och hur de behöver hanteras, för att därifrån komma fram till vilka metadata-attribut som passar vår verksamhet.

Sedan är det lämpligt att ta fram en informationsmodell för organisationens gemensamma önskade dokumentmetadata. Modellen uttrycker de krav vi ställer på alla verksamhetsförmågor (och därmed applikationer) som ska skapa eller uppdatera dokument, beträffande vilken metadata de ska kunna tagga dokument med.

Det finns några fällor att se upp med här. En fälla är att tro att man bara utan vidare kan anamma en populär standard, som till exempel Dublin Core. Dublin Core är utformad för att underlätta åtkomst till offentligt publicerade dokument, vilket bara är en del av det vi behöver kunna lösa. Dublin Core säger till exempel inget om de metadata som behövs för livscykelhantering. Man kan absolut använda olika publicerade standarder. Men då bör man först analysera, och förstå sin egen organisations behov. Först därefter kan man se vilka publicerade standarder som passar.

En annan fälla är att anamma en standard för hur man kodar metadata, och därmed tro att man har löst problemet. En kodningsstandard för metadata säger inget om vilken metadata man ska ha bara hur den kan paketeras och utbytas.

Hur kan vi hantera dokumentmetadata?

Hur, var och när ska dokument tilldelas sina metadata och hur ska den sedan göras tillgänglig för de som behöver den? Om vi hanterade organisationens alla dokument i ett och samma system vore det enkelt. Men det är inte realistiskt. Monolitiska lösningar är aldrig något hållbart, och i detta fall mer orealistisk än någonsin. Med tanke på att dokument skapas i så många olika former och i så många olika sammanhang.

Vad vi behöver är ett centralt register för dokument, där de olika applikationerna som skapar och hanterar dokument av olika slag kan registrera dokumenten. Det innebär att själva dokumenten ligger kvar i sina applikationer men en metadatapost för dokumentet registreras centralt. Det blir alltså som ett register i ett bibliotek. Vi har då fått en distribuerad och därmed mer flexibel och realistisk arkitektur. Det enda vi verkligen behöver hantera gemensamt hanterar vi gemensamt, det vill säga metadata.

Hur skapar vi metadata?

Varje gång ett dokument som har någon form av allmänt intresse skapas, ändras eller hanteras behöver metadata om dokumentet skapas eller hanteras. Hur ska det gå till? En del registrerar vi redan idag när vi skapar något, eller bör göra i varje fall. Som titel, datum med mera. En del behöver vi bygga möjligheter för att registrera manuellt. Annat kan vi kanske automatisera, mer eller mindre. Det finns semantiska tekniker av olika slag med regler för att automatiskt skapa metadata utifrån innehållet i ett dokument. Men det är nog orealistiskt att vi idag eller inom en nära framtid ska kunna luta oss mot sådana, speciellt som vi idag i allmänhet inte ens har börjat tänka i termer av hantering av dokument och vilken metadata som skulle behövas och till vad. 

Utkast till en informationsmodell för dokumentmetadata

För att illustrera hur detta kan se ut har jag tagit fram ett utkast till en informationsmodell för dokumentmetadata i en organisation. Se bild sist i denna artikel. Observera att den endast täcker generella dokumentmetadata.

Hur gör ni i er organisation?

Hur hanterar ni dokument? Hur stödjer du som informationsarkitekt dokumenthanteringen? Kanske har du synpunkter som jag har missat här. Jag vill gärna höra dina erfarenheter.

/Peter Tallungs, IRM

#Informationsmodellering, #Information Management, #Dokumenthantering

Vad kan vi lära av den bästa graf som någonsin ritats?

Den amerikanske statistikern och grafikern Edward Tufte har skrivit fem böcker om hur man på bästa sätt förmedlar information och kunskap med hjälp av grafik. Den 150 år gamla grafen ovan är med hans ord: ”Probably the best statistical graphic ever drawn”.  Men vad menar han med det? Vi som gör modeller kan lära oss något här.

Grafen i fråga är en schematisk karta som visar de succesiva truppförflyttningarna under Napoleons ryska kampanj 1812–13, det vill säga den franska invasionen av Ryssland. Den har staplar för flöden och är av en typ som vi idag kallar för flödeskarta. Den är ritad av den franske arméingenjören Charles Joseph Minard år 1869. Minard räknas idag som en av de som betytt mest för utvecklingen av statistisk grafik, det vill säga hur man presenterar numeriska värden med hjälp av diagram.

Vad Minards graf visar

Charles Minard som ritade grafen

Grafen är alltså till sin grund en schematisk karta. Längst till vänster ser vi floden Njemen, vid polsk-tyska gränsen, som en tunn slingrande nord-sydlig linje. Där samlade fransmännen i juni 1812 den största arméstyrkan dittills i historien, 422 000 man av många nationaliteter. Den ljusröda stapeln visar hur den franska armén rycker fram mot Moskva, och den svarta stapeln visar återtåget från Moskva ett halvår senare. Bredden på den ljusröda och den svarta stapeln representerar styrkans storlek och antalet man vid tillfället. Vi kan se hur stapeln smalnar av när man tågar österut. Ryssarna brände foder, säd och ibland hela bondbyar i förväg så att den gigantiska armén fick svårt att föda sig. Kosacker anföll i små snabba attacker, dag som natt. Vi kan se i grafen hur man skickade ut hjälptrupper för att försöka ta itu med kosackförband och skydda flanken (sidan) och kön (bakändan) av denna marscherande jättekoloss.

Ryssarna hade två stora arméer men undvek direkt batalj och drog sig undan hela tiden. Dels på grund av att de två generalerna inte riktigt samarbetade, men också av klok taktik. Så Napoleon fick inte till den drabbning han hade tänkt sig. Han skickade förgäves propåer till tsaren att komma och göra upp. Strax före Moskva möttes man dock till slut i ett slag, slaget vid Borodino, som Tolstoj skildrar i ”Krig och Fred”. Borodino blev inte till ett avgörande utan fransmännen intog Moskva med de 100 000 man som man hade kvar. Huvudstaden var folktom, befolkningen hade utrymts, och tsar Alexander vägrade att skriva på något avtal så inte heller detta kunde ses som en seger. Staden råkade i brand, vintern var på väg och Napoleon tvingades att vända hemåt i oförrättat ärende.

Den svarta stapel som visar reträtten under vintermånaderna är länkad till en temperaturskala i nederkanten. Det var mycket kallt, man svalt och frös. Man kan se hack där stapeln plötsligt blir smalare. Det var vid flodövergångar som innebar förluster. Man rev bondgårdar för att få bromaterial. En sådan övergång kunde ta flera dagar. Kosacker anföll under tiden och det blev ofta panik på bron. Soldater och vagnar, tungt lastade med byte, försvann ner genom isen.

Till slut, sex månader efter man lämnat Moskva var det en spillra på 10 000 man som sågs komma tillbaka över isen på Njemen. Det står en notering i grafen: ”Kosackerna korsar den frusna Njemen i galopp, när de driver ut de spridda resterna av Napoleons stora armé.”

En flodövergång blev särskilt dramatisk: 28 november: Övergången över Berezina.

Häftigt ansatta av fienden kom fransmännen till floden Berezina i närheten av Borisov utan medel att komma över, eftersom Napoleon hade låtit bränna upp hela sin broträng bara sex dagar tidigare. Man skaffade material genom att riva ett par hus vid stranden, och vid Studianka, 40 km ovanför Borisov, slogs under stora svårigheter två broar med bockar såsom stöd. Övergången försiggick i tämligen god ordning, tills ryssarna började anfalla på morgonen 28 november, båda 9:e kåren som skulle skydda övergången och de redan överkomna trupperna.

Då uppstod bland de under föregående natt anlända hoparna av marodörer med hästar och vagnar en förfärlig oreda och trängsel, varunder tusentals människor klämdes ihjäl, nedtrampades eller drunknade bland drivisen i floden.

Marskalk Victor, som kommenderade eftertrupperna, drev flera gånger fienden tillbaka och räddade hären från fullständig undergång. Den 29e på morgonen stacks broarna i brand. De som inte kommit över, rusade i förtvivlan ut på de redan brinnande broarna. Många omkom därvid i lågorna eller i floden. Fransmännen förlorade under dessa dagar 10 000 fångar och en stor del av trossen, men blott några få kanoner. Av 70 000 man kom endast 40 000 över floden.

Medurs från övre vänstra hörnet: Slaget vid Borodino av Louis-Francois Lejeune, Napoeon ser Moskva brinna av Albrecht Adam Marshal, Ney vid slaget vid Kowno av Auguste Raffet, Den franska reträtten av Illarion Pryanishonikov.


Medurs från övre vänstra hörnet: Slaget vid Borodino av Louis-François Lejeune, Napoleon ser Moskva brinna av Albrecht Adam Marshal.  Ney vid slaget vid Kowno av Auguste Raffet, Den franska reträtten av Illarion Pryanishnikov.

Minard hade ett budskap med grafen, att visa hur meningslöst krig var, genom att visa hur många meningslösa förluster fälttåget förde med sig.

Varför är Minards graf så bra?

Detta var bakgrundshistorien. Nu till det egentliga ämnet. Varför anser Edward Tufte att Minards graf är så bra? Tufte har ägnat sitt liv åt att fundera på hur man på bästa sätt gör antal och mängder begripliga med hjälp av grafer av olika slag. Han sammanfattar det han kommit fram till i sex principer. I sin bok ställer han Minards graf mot dessa principer, och resultatet är följande.

Princip 1: Visa jämförelser, kontraster och skillnader

Den fundamentala frågan att besvara i statistisk undersökning är ”Jämfört med vad?”. Det viktiga är att göra intelligenta och relevanta jämförelser.

Minards flödeskarta visar framför allt hur och när de franska truppstyrkorna decimeras. Vi kan jämföra bredden av flödeslinjen vid olika punkter för att få föreställning om hur stor skillnaden är vid olika tidpunkter.

Princip 2: Visa orsakssammanhang, mekanismer, förklaring, systematisk struktur

Orsakerna till varför soldaterna blir färre är kanske inte framgår så tydligt i Minards flödeskarta. Men vi ser till exempel att vinterkylan (i motsats till vad som ofta påstås) inte var någon huvudorsak till det franska debaclet. Men Minard visar i varje fall en möjlig orsak till just de förluster som sker under återtåget: vinterkylan. Temperaturskalan är i Réaumur som har samma nollpunkt som Celsius men där 10 grader Réaumur = 12,5 grader Celsius.

Princip 3: Visa multivariabel data, det vill säga sambandet mellan flera variabler som var och en representerar en dimension

Det är när man ställer samman olika dimensioner i en och samma graf som den blir intressant, menar Tufte.

Minard sammanför flera dimensioner av data som tillsammans berättar en historia.

Minards graf har följande fem dimensioner, det vill säga typer av data, som den sammanställer:

 • Var – Geografin, det vill säga var armén befinner sig vid varje tillfälle. Dels genom att det finns en tänkt ej utritad nord-syd- och ost-väst-skala och dels genom att vissa orter och floder är utmärkta.
 • Storleken av armén – Vid varje tillfälle, antal soldater, dels som bredden på stapeln, dels med siffror bredvid stapeln.
 • Framryckning eller reträtt – Röd eller svart stapel.
 • När – Datum vid tillfället.
 • Temperaturen – Vid tillfället (under återtåget endast).

De fem variablerna, eller dimensionerna, visas med distinkt klarhet. Det finns ingen jargong eller dimridåer i grafen menar Tufte.

Nästan alla de intressanta sammanhang vi försöker förstå är multivariabla till sin natur. Tufte pratar om ”escaping flatland” det vill säga att man med olika grafiska medel försöker visa fler dimensioner i sina grafer än de som den tvådimensionella ytans två axlar ger en direkt möjlighet till.

Princip 4: Integrera text, siffror, bilder och diagram fullständigt

Minard menar att det är viktigt att kombinera olika presentationsformer och att verkligen göra det i samma bild. Text och bild stödjer varandra och kommunicerar tillsammans mera effektivt än var och en för sig.

Minard kombinerar olika presentationsformer i samma bild. Karta, staplar som bildar flödeslinjer, text, samt statistiskt diagram (temperaturskalan i nederkanten).

Minard använder sig av en ljus, tunn omättad färg på flödeslinjen för att ortnamnen ska synas igenom. Det är en teknik som är vanlig i kartor.

Princip 5: Dokumentera

Tufte framhåller att trovärdigheten i en presentation är beroende av kvaliteten och integriteten hos upphovsmannen och dennes källor. Därför är det viktigt att presentationen har dokumentation så man som läsare kan bedöma innehållet. Det är inte bara författare som ska namnges utan även sponsorer så att man kan bedöma intressen och agendor bakom presentationen. Man bör även redovisa källor, noggrant redovisa skalor och andra detaljer.

Minard har tagit med följande dokumentation:

 • Titeln – Säger vilken typ av graf det är: figurativ karta och vad det avbildar: De successiva truppförlusterna hos franska armén under den ryska kampanjen 1812–1813. Tufte menar att vi alltid bör sätta en noggrann och detaljerad titel på det vi producerar.
 • Vem som har gjort grafen
 • Namn och befattning
 • När och var den gjordes
 • På vems uppdrag och bekostnad
 • Vilka källorna är – Minard namnger fem källor. Informationen kommer alltid från någon. Läsaren bör informeras om vem.
 • Antaganden som gjorts
 • Förklaring av färgkodning och skalor
 • Beskrivning av vad grafen vill visa
 • Vem som tryckt och publicerat grafen.

Vi glömmer ofta att ange den typen av metadata i våra modeller. Det är viktigt för att rätt kunna bedöma och använda en graf, speciellt i efterhand.

Om man publikt anger författarskap så signalerar det till läsaren att någon har tagit ansvar för analysen. Och omvänt, frånvaron av uppgift om författare signalerar att man inte står för det grafen visar. Läsare kan ta kontakt med namngivna författare. Och det räcker inte med företagsnamn. Det är människor som gör saker inte företag. Minard signerade alltid sina grafer. Odokumenterade presentationer är alltid suspekta, menar Tufte.

Princip 6: Innehåll är viktigast

Minard lyfter fram data, låter det tala för sig själv. Det finns inga onödiga dekorationer eller effekter. Allt som är där är data. Han använder minsta möjliga bläck. Färgsättningen är sparsmakad. Den röda färgen är tunn och transparent. (Det är en viktig princip att använda så lite bläck dom möjligt för att presentera så mycket data som möjligt. Tufte kallar det ”black-ink-ratio”. )

Det effektivaste sättet att förbättra en graf är att se till att få bättre data. Dekoration kan aldrig rädda dåligt innehåll. Allt som är där, är där för att lyfta fram innehållet.

Grafen har ett budskap, ett ärende, den berättar en historia. De bästa graferna har en tydlig idé om vad de vill visa. Minard nämner inte ”Napoleon”. Han är gammal soldat och vill visa vad ett fälttåg betyder i praktiken för soldaterna, de skadade, döda, tillfångatagna och deserterande.    

Tufte har gjort Minards graf viral

Tufte har gjort Minard och framförallt denna graf berömd. Studenter på statistikutbildningar beställer te-koppar med Minards graf som motiv. Det händer att man har Minards graf som tatuering.

Det finns också de som har försökt förbättra grafen med hjälp av moderna medel som tredimensionella tekniker. Men jag har inte sett något som jag tyckt varit lyckad. Detta visar att vi inte behöver avancerade tekniker för att göra riktigt bra presentationer.

Vad kan vi lära oss? Så här tillämpar jag Tuftes sex principer.

För många år sedan, på jakt efter sätt att utveckla hur vi gestaltar modeller, plöjde jag Tuftes böcker. Jag tycker att hans principer har hjälpt mig. Det har stärkt mig i mina egna försök och tankar. Jag menar att dessa är i högsta grad tillämpliga även för oss som inte gör statistiska grafer utan informationsmodeller, förmågekartor och liknande. Jag ska försöka formulera och exemplifiera på vilket sätt jag har använt mig av dessa principer.

Du kan se resultat av detta i exempel i många tidigare artiklar jag skrivit, även om jag inte alltid refererat till Minard och Tufte. Och fler artiklar kommer framöver. Kanske kan detta också inspirera dig som läser detta.

 • Tillämpning av Princip 1: Visa jämförelser, kontraster och skillnader.
  Många verksamheter jag arbetat i har haft flera parallella produkt- eller avtalsstrukturer, eller liknande. En del har slagit samman flera företag men ändå fortsatt med separata produktstrukturer. Då har vi skapat en gemensam generisk produktstuktur för att kunna ha en gemensam rapportering och uppföljning. Men vi har ändå behållit de lokala strukturerna för den operativa användningen. Då har de olika delarna av verksamheten fått översätta till den gemensamma begreppsapparaten och strukturerna i sin rapportering. Då har det varit viktigt att i informationsmodellen parallellt visa både de olika lokala strukturerna och samtidigt den generella. Då har jag i ER-diagrammet ritat de olika strukturerna parallellt bredvid varandra så man tydligt ser vilka begrepp som har motsvarighet och ibland att det saknas motsvarighet. Det har varit mycket värdefullt och jag har svårt att se hur man skulle kunna hantera det bättre.    
 • Tillämpning av Princip 2: Visa orsakssammanhang, mekanismer, förklaring, systematisk struktur
  Orsakssammanhang kanske inte är direkt synliga i den typen av modeller jag och mina kollegor gör, vad jag kan komma på. Men mekanismer, förklaringar och systematiska strukturer går till kärnan av det vi visar.   
 • Tillämpning av Princip 3: Visa multivariabel data
  Det här är samma som att våra modeller kan, om vi är skickliga, ordna de företeelser vi beskriver i flera dimensioner samtidigt. Det är viktigt att vi utvecklar den förmågan. Riktigt intressanta grafer ställer samman flera dimensioner säger Tufte, och jag håller med. Jag kommer att ge exempel på detta i senare artiklar.
 • Tillämpning av Princip 4: Integrera text, siffror, bilder och diagram fullständigt
  Jag strävar efter att kombinera text (strukturerad text) och diagram (olika slags diagram) så mycket det bara går. Jag har visat exempel på detta i en artikel om detta ”Informationsmodellering – Integrera text och grafik” som publicerades 2022-06-23.
 • Tillämpning av Princip 5: Dokumentera
  Det här är något jag försöker tänka på. Ett sätt att tänka är att en modell alltid är ett dokument och ett dokument har alltid sådan metainformation: Titel, vem som har gjort dokumentet och när, vad det handlar om och så vidare.
 • Tillämpning av Princip 6: Innehåll är viktigast
  I artikeln ”Maximera innehållet – men snåla med bläcket!” publicerad 2022-06-16 har jag skrivit mer om Tuftes idé runt en minimalistisk design och också givit exempel på hur jag tillämpat detta. Det är den ena sidan av principen, att inte skymma det viktiga innehållet med onödigt bläck. Den andra sidan av principen, att man ska ha något viktigt att visa över huvud taget, det är ett helt annat ämne som går till botten med vad vi gör som informationsarkitekter och varför. Hur ska jag kunna en kort och enkel behandling av det ämnet? Jag tror att det är bäst att hela denna artikelserie på till dags dato 64 artiklar får ge svar på vad min syn är om detta.

Vad tror du?

Vad säger du om Tuftes sex principer? Saknar du någon? Vilka principer tillämpar du när du modellerar? Hur resonerar dina principer med Tuftes?

/Peter Tallungs, IRM

Nästa artikel i serien publicerar vi torsdag 25 augusti. Vill du prenumerera på denna artikelserie? Registrera din mailadress här.

Har du tankar om innehållet i artikeln som du vill dela? Välkommen att kommentera på vår linkedin där lägger vi ut en post vid varje publiceringstilfälle. Eller skicka ett mail till Peter Tallungs: peter.tallungs(at)irm.se