Informationsförädling hos SDC

SDC började, tillsammans med IRM, sin förändringsresa med målet att få ordning på informationsflödet och ta fram branschgemensamma IT-tjänster. SDC ville få en tydligare bild över sina och sina kunders processer, bli effektivare och få ett tydligare sätt att arbeta.

Om SDC

SDC står för en stor del av informationsflödet mellan skog och industri. De fungerar som ett nav mellan markägare, sågverk, massaindustri och värmeverk. Igenom hela affären mellan skog och industri registreras en mängd information om de produkter som produceras, t.ex. om ett träd har kvistar i sig eller inte och i så fall på vilken höjd, osv. – information som följer med produkten hela vägen ut till slutkunden.

Allt högre krav ställs idag på rådatats aktualitet och kvalitet, vilket i sin tur ställer höga krav på SDC som informationsbärare.

Uppdraget

SDC strävar efter en möjlighet att utbyta information inom skogsbranschen på ett standardiserat sätt. Målet är att ta fram bättre anpassade system/tjänster med enklare administrativa gränssnitt som säkerställer att informationen är korrekt i alla led.
IRM började utbilda SDC:s personal och analysera nuläget redan 2007, vilket gett konkreta resultat; bl.a. i form av att SDC fått sin grundinformation beskriven i anpassade informationsmodeller.

”Den stadsplan som nu finns framtagen är intressant material för branschens alla aktörer. Företagen kan betrakta sin tillvaro på ett nytt sätt och få idéer och kraft till hur den egna verksamheten kan utvecklas” 

– Daniel Olsson, aktivitetsansvarig för förankringsarbetet i programmet.

Arbetet

IRM har bl.a. agerat workshopledare vid branschgemensamma möten där representanter från branschen samt från SDC (projektledare, verksamhets- och IT-arkitekter, verksamhetsspecialister och verksamhetsutredare) deltagit. En ledstjärna har varit ”ordning på information och begrepp mot kunder”.

Resultatet

Arbetet pågår fortfarande.  I slutet av februari 2012 startade etapp 3 som innebar att ytterligare ett steg togs för komma närmare det slutgiltiga målet; att ha alla förutsättningar på plats för att kunna bygga det framtida IT-stödet.